Đá tự nhiên là những loại đá được khai thác từ núi đá